ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org và tranhungdaofoundation.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM
NHÂN VIÊN TRỰC HÀNG NGÀY TẠI ĐỀN THÁNH
TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU

THỨ HAI: Ô. LÊ QUANG DẬT (714) 417-2324
THỨ BA: Ô. BÙI TRỌNG NGHĨA (714) 470-4219
THỨ TƯ: Ô. PHẠM HIỀN (714) 362-7844
THỨ NĂM: Ô. HỨA TRUNG LẬP (714) 720-4722
THỨ SÁU: Ô. VÕ TẤN KHA (714) 837-5406 
THỨ BẢY: Ô. PHAN TẤN NGƯU (7144) 230-9602; Ô. DU MIÊN (714) 398-3033
CHỦ NHỰT: Ô. ĐỖ QUANG SƠN (714) 908-6115