ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org và tranhungdaofoundation.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM
LỄ GIỖ LẦN THỨ 722 và KỶ NIỆM NĂM THỨ 8
DỰNG TƯỢNG LẬP ĐỀN THÁNH TRẦN BOLSA - WESTMINSTER
Hình ảnh TRƯỜNG AN
722 TA 26722 TA 27722 TA 38722 TA 39722 TA 40722 TA 41722 TA 44722 TA 52722 TA 59722 TA 61722 TA 62722 TA 63

CHÀO CỜ QUỐC HẬN 30-4-2022
TRƯỚC TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON
QH1QH2QH3QH4QH5QH6QH7QH8QH9QH10QH11QH12QH13QH14QH15QH16QH17QH18QH19QH20QH21QH22QH23QH24QH25QH26QH27QH28QH29QH30QH31QH32QH33QH34QH35QH36QH37QH38QH39QH40QH41QH44QH45QH46QH47QH48QH49QH50QH51QH52QH53QH54QH55QH56QH57QH58QH59QH60QH61QH62QH63QH64QH67QH68QH69QH70QH71QH72QH73LỄ CHÀO CỜ MÙNG MỘT TẾT NHÂM DẦN (2022)

hình ảnh do THIỆU VÕ cung cấp

BV CHAO CO TẾT 4
BV CHAO CO TẾT 5
BV CHAO CO TẾT 6
BV CHAO CO TẾT 7
BV CHAO CO TẾT 8
BV CHAO CO TẾT 9
BV CHAO CO TẾT 10
BV CHAO CO TẾT 11
BV CHAO CO TẾT 12
BV CHAO CO TẾT 13
BV CHAO CO TẾT 15
BV CHAO CO TẾT 16
BV CHAO CO TẾT 17
BV CHAO CO TẾT 18
BV CHAO CO TẾT 20
BV CHAO CO TẾT 21
BV CHAO CO TẾT 22
BV CHAO CO TẾT 23
BV CHAO CO TẾT 24HÌNH ẢNH NGÀY KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐỒNG


HA DD CHON

HA DD CHON DIENVAN

HA DD CHON DOANTRONG
HA DD CHON DT DIEN
HA THIM CANG
HA KYDIEN
HA LINHTHUY
HA CHON PHUONG
HA ANH 3 THIEPHA TUONGDONG

8 (22)
Trung tướng Nguyễn Bảo Trị trong ngày khánh thành Thánh Tượng 2017

HA QUANDAN
HA QUANBINH
HA QUANBINHCHUNG
HA QUANDAN
HA CONG CHAU
HA ANMAI
HA ANH 3 THIEP
HA HUNG SONG
HA JANET
HA QUANCANH
HA VINHDANH ANHON
HA VINHDANH ANHON 2
HA AMTHUC
HA AMTHUC2
HA AMTHUC3