ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org và tranhungdaofoundation.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM
CÁC NGÀY LỄ TẠI ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON

BV NHON CUNG
BV TRONG CUNG
Ông Phan Kỳ Nhơn (mặc quốc phục đỏ), chủ tịch Đền Thánh Trần Little Saigon, chủ tế. Anh STrọng Nguyễn (mặc quốc phục xanh), Thủ quỹ kiêm Trưởng Ban Tế Lễ của Đền Thánh Trần, phó tế cùng toàn thể các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, quí Hội Viên, Mạnh Thường Quân, Thiện Nguyện Viên và đồng hương cùng hiệp tế.
KÍNH MỜI QUÝ HỘI VIÊN VÀ ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ TRONG NHỮNG NGÀY LỂ CHÍNH TẠI ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON. ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT CÁCH THỨC DÂNG CÚNG LỄ VẬT, BÔNG VÀ TRÁI CÂY TRONG CÁC NGÀY LỄ TẠI ĐỀN, VUI LÒNG LIÊN LẠC VỚI NHÂN VIÊN TRỰC HÀNG NGÀY TẠI ĐỀN THÁNH.

HOME LỄ Ở ĐỀN