ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org và tranhungdaofoundation.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM

BAN SÁNG LẬP

THỊ TRƯỞNG TẠ ĐỨC TRÍ
LUẬT SƯ NGUYỄN XUÂN NGHĨA
HÒA THƯỢNG THÍCH  NGUYÊN TRÍ

Ô. PHAN KỲ NHƠN

Ô. NGUYỄN BAN
Ô. HỨA TRUNG LẬP

KÝ GIẢ DU MIÊN

KỸ SƯ BÙI THẾ PHÁT