den-tho-duc-thanh-tran-HOME CÔNG ĐƯC
Để duy trì Đền Thánh, trả tiền thuê phố và chi phí, Đền Thánh Trần mời gọi HỘI VIÊN mỗi vị góp $20/tháng (đóng hàng tháng hay cả năm). Với chi phí hiện tại: tiền thuê phố: 6,222.00, Đền cần 300 Hội Viên Ân Nhân
CLICK "HỘI VIÊN" ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT