Tiếng Việt
ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
NGUYỄN DƯ - bản dịch NGÔ VĂN TRIỆN