Tiếng Việt
ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
LÝ TẾ XUYÊN - bản dịch: Giáo sư LÊ HỮU MỤC