GIỜ MỞ CỬA ĐỀN THÁNH TRẦN BOLSA
MỖI NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU
KỂ CẢ NGÀY LỄ VÀ THỨ BẢY + CHỦ NHỰT
CLICK THÔNG BÁO ĐỂ ĐỌC THÊM