HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN

LITTLE SAIGON, WESTMINSTER
CALIFORNIA, HOA KỲ


Chủ tịch: 
Ô. PHAN KỲ NHƠN

Phó Chủ tịch Nội vụ: Ô. PHAN TẤN NGƯU

Phó Chủ tịch Ngoại vụ: Ô. LÊ QUANG DẬT

Tổng thơ ký: Ô. DU MIÊN

Thủ quỹ: Ô. STRONG NGUYỄN

Các Ủy viên:

- Ô. HỨA TRUNG LẬP - Ô. BÙI TRỌNG NGHĨA
 Ô. VÕ TẤN KHA - Ô. PHẠM HIỀN
Ô. NGUYỄN HÒA KHÁNH - Ô. ĐẶNG NGUYÊN THÀNH