BV MAUTHAN 2
BÀN THỜ
NẠN NHÂN BỊ
VIỆT CỘNG SÁT HẠI TRONG DỊP TẾT MẬU THÂN 1968