BV LINH VI
NHỮNG HỘI VIÊN QUÁ VÃNG ĐƯỢC THỜ TRONG ĐỀN, HÀNG NGÀY ĐƯỢC THẮP NHANG CẦU XIN ĐƯỢC SIÊU THOÁT. HÌNH TRÊN LÀ 5 VỊ HỘI VIÊN, TỪ TRÁI QUA: MR. COOPER CỰU CHIẾN BINH HOA KỲ THAM CHIẾN TẠI VIỆT NAM, ĐIÊU KHẮC GIA  PHẠM THÔNG, THƯƠNG GIA NGUYỄN BANG VÀ Ô. HỒ ĐẮC CAM