Từ ngày lập Đền Thánh từ Húy Nhật Đức Thánh năm 2014 đến nay, ngày ngày đều có người trực (là thành viên Hội Đồng Quản Trị) và các Thiện nguyện viên chăm lo hoa quả, nhang khói. Trái cây và thực phẩm dâng cúng là Lộc Thánh. Khi viếng Đền Thánh, ngày thường hay các Ngày Lễ tại Đền Thánh, tùy duyên, bá tánh được thụ Lộc Thánh.
CLICK  VÀO ĐÂY ĐỂ XEM