den-tho-duc-thanh-tran-HOME CON THÁNH

Cựu Trung Tá NGUYỄN VĂN NGOẠN năm nay (2014) 83 tuổi. Nguyên là SVSQ khóa 5 Võ Bị QGVN (Đà Lạt), hiện ngụ tại Midway City (rất gần Đền Thánh), điện thoại: 714 785-2445.

 

CLICK  HỘI VIÊN  ĐỂ ĐỌC ĐỦ CHI TIẾT