HỘI VIÊN DANH DỰ: Dành cho quý vị ở xa và không có điều kiện lui tới Đền Thánh. Để trở thành Hội Viên Danh Dự, vui lòng công đức mỗi ngày $1.00 mỹ kim (đóng nguyên năm $365.00 mỹ kim)

QUẢNG CÁO BANNER TRÊN TRANG WEB ĐỀN THÁNH: Mỗi quảng cáo cỡ Danh Thiếp (Business Card) hiển thị trên các trang, chi phí căn bản $300.00 cho 1 năm.

CLICK HỘI VIÊN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT