THỨ HAI: Ô. LÊ QUANG DẬT (714) 417-2324
THỨ BA: Ô. BÙI TRỌNG NGHĨA (714) 470-4219
THỨ TƯ: Ô. PHẠM HIỀN (714) 362-7844
THỨ NĂM: Ô. HỨA TRUNG LẬP (714) 720-4722
THỨ SÁU: Ô. VÕ TẤN KHA (714) 837-5406 
THỨ BẢY: Ô. PHAN TẤN NGƯU (7144) 230-9602; 
               Ô. DU MIÊN (714) 398-3033
CHỦ NHỰT: LUÂN PHIÊN MỖI NGƯỜI MỘT LẦN